Certyfikaty

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji opiera swoje działania na polityce najwyższej jakości świadczonych usług. Liczne certyfikaty wyznaczają stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej i wysoki poziom pracy laboratoriów.


ISO

System zarządzania jakością w Instytucie lotnictwa spełnia wymagania ISO 9001:2008 w zakresie: badań naukowych i laboratoryjnych, prac rozwojowych, projektowania i produkcji w dziedzinie lotnictwa i dziedzinach pokrewnych.

Wysoka jakość działań Instytutu Lotnictwa jest zapewniona dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością, który gwarantuje, że wszystkie realizowane prace są planowane, nadzorowane i udokumentowane, a także, że wszystkie uzgodnione w umowach wymagania są spełnione i zaspokajają wymagania klienta. System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

 


Polskie Centrum Akredytacji

W marcu 2007 roku Zespół Laboratoriów Badań Materiałów i Konstrukcji uzyskał certyfikat akredytacji Systemu Badań nr AB 792 zgodny z normą ISO 17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Na jego podstawie Laboratorium Badań Materiałów uzyskało najwyższe uprawnienia do przeprowadzania badań wytrzymałości zmęczeniowej i prób pełzania, a Laboratorium Badań Konstrukcji otrzymało je w zakresie badań wytrzymałości statycznej, quasistatycznej i dynamicznej w złożonych stanach obciążeń oraz w zakresie parametrów drgań o częstotliwościach w zakresie 1 -10000 Hz. Na początku 2011 Zespół Laboratoriów CBMK rozszerzył zakres akredytacji o badania nieniszczące metodami: wizualną, penetracyjną, magnetyczno-proszkową, ultradźwiękową i prądami wirowymi oraz badania statycznego rozciągania w temperaturze pokojowej i podwyższonej.

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji otrzymało także certyfikaty wystawione przez samych klientów co potwierdza wysokie oceny efektów pracy.


ACE

United Technologies Corporation

We wrześniu 2010 roku CBMK osiągnęło Srebrny poziom systemu jakości ACE (Achieving Competetive Excellence – System Operacyjny Osiągania Konkurencyjnej Doskonałości) stosowanym w United Technologies. Jest to drugi z trzech stopni systemu nowoczesnego zarządzania firmą i kultury pracy. System ten gwarantuje poprawę jakości i zwiększenie wydajności pracy poprzez właściwe zarządzanie procesem i wartościami oraz stworzenie środowiska pracy, które eliminuje potencjalne nieprawidłowości i straty. Poprzednio poziom Brązu został osiągnięty w czerwcu 2008. Kolejnym wyzwaniem dla CBMK jest zdobycie najwyższego, Złotego poziomu doskonałości.


P&W

Pratt & Whitney

Firma Pratt & Whitney, z którą CBMK współpracuje nieprzerwanie od 2004 roku, przyznała naszym laboratoriom w latach 2005-2008 certyfikaty z zakresu testów mechanicznych i badań komponentów. Certyfikowane badania to: próby pełzania (Creep Rupture Testing) – styczeń 2005, styczeń 2008, statyczne i quasi statyczne próby wałów – rozciąganie i ściskanie (Tension/Torsion Shaft LCF Testing) – grudzień 2006, Tube LCF Testing – grudzień 2006, Windmill Fan Blade Testing – grudzień 2006, wysokocykliczne testy zmęczeniowe (High Cycle Fatigue Testing) – styczeń 2008, niskocykliczne testy zmęczeniowe (Low Cycle Fatigue Testing) – styczeń 2008


GE

General Electric

W roku 2016 Laboratorium Badań Materiałowych odnowiło certyfikat GE S 400 (uzyskany w 2007 roku) na badania wytrzymałości doraźnej, zmęczeniowej oraz odporności na pełzanie materiałów konstrukcyjnych. Po uzyskaniu certyfikatu laboratorium kontynuuje badania, z których większość to sterowane odkształceniem badania niskocykliczne wysokowytrzymałych materiałów wykonywane w wysokich temperaturach.